SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΝΟΜΟΣ 1300 (ΖΩΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ)


Καλό είναι να βλέπουμε και το Νόμο που  μπορεί και να οδηγήση αποτρεπτικά για τους υποψήφιους κλέφτες.Έτσι λοιπόν Νόμος του 1982 που ισχύει ακόμα λέει:
Ν 1300/1982:
Μέτρα για πρόληψη και καταστολή ζωοκλοπής και ζωοκτονίας (43761)
Αρθρο 0
Νόμος 1300 της 13/13.10.82. Μέτρα για την πρόληψηκαι την
καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας.(ΦΕΚ Α 129.)

Αρθρο 1
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 38

`Αρθρο 1.
1. (Ζωοκλοπή). Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική
ποινή20.000 εως 1.000.000 δραχμών τιμωρείται η κλοπή ίππων,
όνων, ημιόνων,βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και
κυψελών μελισσων η τουπεριεχομένου τους.
2. (Ζωοκτονία). Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται η θανάτωση, με
πρόθεση, ζώων της προηγούμενης παραγράφου καθώς και η
καταστροφή η βλάβη κυψελών μελισσών η του περιεχομένου τους.
3. `Αν η πράξη της ζωοκλοπής η της ζωοκτονίας έχει ως αντικείμενο
ζώα που βρίσκονται στον περίβολο η σε στεγασμένο χώρο της οικίας
του ιδιοκτήτη τους η σε ειδικό για τη φύλαξη αυτών περιφραγμένο
χώρο η αν τα ζώα χρησιμοποιούνται, για τη διατροφή της
οικογένειας του ιδιοκτήτη τους επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών.
Αρθρο 2
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 20
`Αρθρο 2.
`Αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με τον Ποινικό
Κώδικα, η ζωοκλοπή η η ζωοκτονία τιμωρούνται, με κάθειρξη μέχρι
10 ετών και χρηματική ποινή 50.000 έως 1.000.000 δραχμών στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) `Αν έγινε από δύο η περισσότερα άτομα, από κοινού.
β) `Αν κατά την τέλεση της πράξης χρησιμοποιήθηκε βία η απειλή
βίας η άλλης παράνομης πράξης η έγινε χρήση των μέσων αυτών για
τη διατήρηση της κατοχής των κλεμμένων η θανατωμένων ζώων.
γ) `Αν ο δράστης (αυτουργός η συμμέτοχος) οπλοφορούσε.
δ) `Αν ο δράστης είναι κρεοπώλης, εστιάτορας, διευθυντής
ξενοδοχείου και δημόσιων γενικά κέντρων η άλλος επαγγελματίας
συναφών με τα παραπάνω επαγγελμάτων.
Αρθρο 3
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 6
`Αρθρο 3.
1. Με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού
τιμωρείται όποιος, με πρόθεση, κρύβει, αγοράζει, παίρνει ως
ενέχυρο, η για οποιοδήποτε άλλο λόγο δέχεται ζώα η σφάγια η μέρη
από σφάγια που προέρχονται από ζωοκλοπή η ζωοκτονία ή
μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τους ή συνεργεί στη μεταβίβασή
τους.
2. `Αν ο υπαίτιος επιχειρεί τις παραπάνω πράξεις ως επάγγελμα, η
από συνήθεια,  η ζημιά που προκλήθηκε στον παθόντα είναι
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τότε επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 2
αυτού του Νόμου.
3. Ζώα που προέρχονται από ζωοκλοπή κατάσχονται και αποδίδονται
στον ιδιοκτήτη τους, προσωρινά από την Αστυνομική Αρχή και
οριστικά ύστερα από απόφαση του Εισαγγελέα. Αν όμως ο ιδιοκτήτης
του ζώου είναι άγνωστος, το ζώο παραδίνεται για φύλαξη σε
μεσεγγυητή κα για την τύχη του αποφασίζει το Δικαστήριο.
4. Ολόκληρα σφάγια η μέρη από σφάγια που προέρχονται από
ζωοκλοπή η ζωοκτονία κατάσχονται και αποδίδονται στον ιδιοκτήτη
του ζώου, αν είναι γνωστός. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκποιούνται με
πρόχειρο διαγωνισμό με φροντίδα της Αστυνομικής Αρχής. Το προϊόν
της εκποίησης κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και το Δικαστήριο αποφασίζει για την τύχη του.
Αρθρο 4
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 9
`Αρθρο 4.
1. Το αρμόδιο για την εκδίκαση της ζωοκλοπής η ζωοκτονίας
Δικαστήριο αποφασίζει υποχρεωτικά και για την αποζημίωση του
παθόντα λόγω της κλοπής η θανάτωσης των ζώων του χωρίς
οποιαδήποτε προδικασία ακόμα και αν ο παθών δε δήλωσε ότι
παρίσταται ως πολιτικός ενάγων.
2. Το ίδιο Δικαστήριο αποφασίζει υποχρεωτικά για τη χρηματική
ικανοποίηση του παθόντα λόγω ηθικής βλάβης. Το ποσό της
χρηματικής ικανοποίησης δε μπορεί να είναι μικρότερο απότο
διπλάσιο της αξίας του κλεμμένου η θανατωμένου ζώου.
3. Οι συμμέτοχοι ζωοκλοπής η ζωοκτονίας ευθύνονται εις ολόκληρον
ο καθένας με τους αυτουργούς για ολόκληρο το ποσό της
χρηματικής ικανοποίησης κα αποζημίωσης του παθόντα, τις
ενδεχόμενες αποδόσεις και τα δικαστικά έξοδα.
4. Αν τα πρόσωπα υπό την επιμέλεια η την εξάρτηση των οποίων
βρίσκεται ο νεώτερος των 17 ετών ανήλικος, παραλείψουν υπαίτια
να τον εμποδίσουν από την τέλεση ζωοκλοπής η ζωοκτονίας,
τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα και
τις διακρίσεις που γίνονται σ`αυτόν.
5. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση
καταδίκης τους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
ευθύνονται ο καθένας για ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης και
της χρηματικής ικανοποίησης του παθόντα.
Αρθρο 5
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 3
`Αρθρο 5.
1. Τα μεταφορικά μέσα η ψυκτικοί χώροι που χρησιμοποιήθηκαν για
τη διάπραξη ζωοκλοπής η ζωοκτονίας, ή για τη μεταφορά κλεμμένων
ή θανατωμένων ζώων ή τη συντήρηση προϊόντων ζωοκλοπής η
ζωοκτονίας, κατάσχονται και παραδίδονται στην πλησιέστερη
τελωνειακή Αρχή για φύλαξη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης,
εκτός αν η μεταφορά τους είναι δυσχερής οπότε σφραγίζονται και
παραδίδονται για φύλαξη στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή,
εφαρμόζονται δε σ` αυτές τις περιπτώσεις οι διατάξεις του
Τελωνειακού Κώδικα. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση και η
παράδοση στην Τελωνειακή Αρχή του μεταφορικού μέσου που
κατασχέθηκε, τότε το δικαστήριο καθορίζει με την καταδικαστική του
απόφαση την αξία του μεταφορικού μέσου, που εισπράττεται από τον
καταδικασθέντα κατά τον NΕΔΕ.
2. Μαζί με τα παραπάνω μεταφορικά μέσα κατάσχονται κι οι κρατικές
πινακίδες κυκλοφορίας αυτών, η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια
ικανότητας οδηγού του δράστη. Αν επακολουθήσει καταδίκη, τα
μεταφορικά μέσα δημεύονται και εκποιούνται κατά τις διατάξεις του
Τελωνειακού Κώδικα, και ο κρατικές πινακίδες η άδεια κυκλοφορίας
και η άδεια ικανότητας οδηγού του δράστη αφαιρούνται και
στέλνονται για ακύρωση στην υπηρεσία που τις χορήγησε.
3. Η αφαίρεση και η ακύρωση των παραπάνω αδειών αποτελεί
κώλυμα για τη χορήγηση νέας άδειας πριν περάσει τριετία από την
έκτιση της ποινής. Σε περίπτωση υποτροπής το κώλυμα είναι ισόβιο.
4. Αν η ζωοκλοπή ή η ζωοκτονία ή η αποδοχή και η διάθεση
προϊόντων ζωοκλοπής η ζωοκτονίας έγινε από κρεοπώλες,
εστιάτορες, διευθυντές ξενοδοχείων και δημόσιων γενικά κέντρων η
άλλους επαγγελματίες συναφών με τα παραπάνω επαγγελμάτων,
κατά παράβαση της επαγγελματικής τους υποχρέωσης, το
Δικαστήριο, εφ` όσον κατά του υπαιτίου απαγγέλλεται ποινή
στερητική της ελευθερίας, απαγγέλλει υποχρεωτικά και ανικανότητα
για άσκηση του επαγγέλματος για χρονικό διάστημα από ένα μέχρι
πέντε χρόνια αν για την άσκηση αυτού απαιτείται άδεια της Αρχής. Η
ανικανότητα αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την οριστική ανάκληση της
σχετικής άδειας.
5. Κτηνοτροφικό δάνειο η επιδότηση η οικονομική ενίσχυση άλλης
μορφής για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας από οποιοδήποτε φορέα
η φορολογκή απαλλαγή, δεν χορηγείται στον καταδικαζόμενο για
ζωοκλοπή η ζωοκτονία από το Κράτος πριν περάσουν τρία χρόνια
από την έκτιση της ποινής. Μετά δε την τελεσίδικη καταδίκη
κηρύσσονται ληξιπρόθεσμες όλες οι οφειλές του καταδικαζόμενου
προς τους κρατικούς φορείς η τράπεζες. Οι τελεσίδικες αποφάσεις
αυτές διαβιβάζονται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα στην Αγροτική
Τράπεζα για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο αυτή.
Αρθρο 6
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 8
Προισχύσασες μορφές άρθρου 1
`Αρθρο 6.
1. Η ζωοκλοπή και η ζωοκτονία διώκονται σε κάθε περίπτωση
αυτεπάγγελτα. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των
αδικημάτων του άρθρου 2 είναι το Πενταμελές Εφετείο.
2. Η καταδίκη για ζωοκλοπή η ζωοκτονία επισύρει και την
αποστέρηση των δικαιωμάτων που περιέχονται στα άρθρα 59-65 του
Ποινικού Κώδικα.
3. Ο καταδικαζόμενος γα ζωοκλοπή η για ζωοκτονία δικαιούται να
ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης μόνο αν καταδικάσθηκε σε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, χωρίς και να αναστέλλει την
εκτέλεση της ποινής. Η ασκηθείσα έφεση εκδικάζεται εντός
τετραμήνου από την άσκησή της.
4. Η στερητική της ελευθερίας ποινή για ζωοκλοπή η ζωοκτονία δε
μετατρέπεται σε χρηματική και εκτίεται εκτός της Εφετειακής
περιφέρειας του τόπου κατοικίας η καταγωγής του καταδικασμένου.
(5)*** Η παρ.5 καταργήθηκε με την παρ.4β του άρθρ.4
Ν.2408/1996 (Α 104).
Άρθρο 7
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 
`Αρθρο 7.
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών τιμωρείται όποιος με
πρόθεση ακρωτηριάζει η με άλλο τρόπο βλάπτει ξένα ζώα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου
αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση ακρωτηριασμού η
βλάβης ζώων.
Άρθρο 8
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 9
Προισχύσασες μορφές άρθρου
`Αρθρο 8.
1. Στα εγκλήματα της ζωοκλοπής και της ζωοκτονίας όλοι οι αρμόδιοι
για την ανάκριση υπάλληλοι κάνουν τις οριζόμενες από τον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας ανακριτικές πράξεις και χωρίς παραγγελία του
Εισαγγελέα στον οποίο όμως υποβάλλουν τη δικογραφία χωρίς
υπαίτια βραδύτητα.
2. Η ανάκριση για τα παραπάνω εγκλήματα ολοκληρώνεται μέσα σ`
ένα μήνα από τότε που θα περιέλθει η δικογραφία στον Ανακριτή. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμα μήνα με κοινή
Πράξη του Προέδρου και του Εισαγγελέα Εφετών.
3. Η εκδίκαση των υποθέσεων προσδιορίζεται το πολύ ένα μήνα μετά
την
αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορούμενου στο ακροατήριο και οι
προθεσμίες κλήτευσης στο ακροατήριο συντέμνονται στο μισό.(4).
*** Η παρ. 4 καταργήθηκε με την παρ.4α του άρθρ.4 Ν.2408/1996
(Α104).
5. Σε περίπτωση καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα της
προηγούμενης παραγράφου, η άσκηση έφεσης από τον
καταδικασθέντα δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
6. Η στερητική της ελευθερίας ποινή για τα εγκλήματα της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δε μετατρέπεται σε
χρηματική". ***Οι παρ.4,5 και 6 προστέθηκαν με το άρθρο 25
Ν.1738/1987 (Α 200).

Άρθρο 9
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία
`Αρθρο 9.
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και απώλεια του
δικαιώματος για χρηματική ικανοποίηση τιμωρείται ο κάτοχος ζώου
από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, ο οποίος δεν
καταγγέλλει στην αρμόδια Αρχή μέσα σε 24 ώρες από τη διαπίστωσή
της τη ζωοκλοπή η ζωοκτονία που έγινε σε βάρος του.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστο δύο μηνών τιμωρείται ο παθών και ο
δράστης ζωοκλοπής η ζωοκτονίας αν συμβιβαστούν με σκοπό τη
συγκάλυψη του εγκλήματος.
3. Με ποινή φυλακίσεως τιμωρείται όποιος μεσιτεύει, διευκολύνει
παντοιοτρόπως ή υποδεικνύει στο ζωοκλέφτη τον τρόπο, τον τόπο ή
τα μέσα της ζωοκλοπής ή του συμβιβασμού με τον παθόντα.
Άρθρο 10
Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 6
`Αρθρο 10.
1. Με αστυνομικές διατάξεις καθορίζονται οι υποχρεώσεις των
κατόχων ζώων και ποιμνίων ιδίως σε ότι αφορά τον εφοδιασμό τους
με πιστοποιητικό κατοχής των ζώων, την επιτήρηση των ποιμνίων
και τη διακίνησή τους κατά τους θερινούς μήνες στις χειμερινές
βοσκές και αντίστροφα, τον τόπο και τον τρόπο τήρησης εγγράφων
στοιχείων για την αυξομείωση των ποιμνίων, τον τρόπο μεταβίβασης
των ζώων και τον το προ σφαγής αυτών όπου δεν υπάρχουν η δεν
λειτουργούν μόνιμα σφαγεία.
2. Με αστυνομικές διατάξεις καθορίζονται επίσης ο τρόπος και ο
χρόνος σήμανσης των ζώων, όπως και άλλες σχετικές με τη σήμανση
λεπτομέρειες σε περιοχές που κρίνεται το μέτρο αυτό απαραίτητο. Η
σήμανση γίνεται με φροντίδα των Δημάρχων η Προέδρων
Κοινοτήτων, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό
Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπάλληλους και όργανα της
Αγροφυλακής, η της Χωροφυλακής η και ιδιώτες εάν αυτό είναι
αναγκαίο.
3. Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών και μέσων σήμανσης
βαρύνει τον Προϋπολογισμό.
4. Όποιοι παραβαίνουν τις παραπάνω αστυνομικές διατάξεις
τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών η με χρηματική ποινή.
Αρθρο 11
`Αρθρο 11.
1. Όταν θα ισχύσει αυτός ο νόμος, θα παύσουν να ισχύουν ο νόμος
ΓΩΛΣΤ` της 23.7.1911 "περί ζωοκλοπής και ζωοκτονίας" το Ν.Δ.
της17/20.1.1923 "περί μέτρων κατά της ζωοκλοπής και κατά
προσώπων επιζημίων εις την δημόσιαν ασφάλειαν", ο Α.Ν. 526 της
5/10.3.1937 "περί τροποποιήσεως του νόμου ΓΩΛΣΤ` "περί
ζωοκλοπής κα ζωοκτονίας" όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα,
6
καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις
αυτού του νόμου.
2. Αστυνομικές διατάξεις που εκδόθηκαν με βάση το καταργούμενο
νομικό καθεστώς εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να εκδοθούν νέες,
βάσει των διατάξεων που προβλέπονται από το παρόντα νόμο.
Άρθρο 12
Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 1
`Αρθρο 12.
Ο νόμος αυτός θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.


Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas