Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
1. Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 2113/14-10-2000. Διακίνηση μελισσοσμηνών με Ε/Γ-ΟΓ πλοία. Προϋποθέσεις μεταφοράς των μελισσιών με οχηματαγωγά πλοία είναι α) η συνοδεία από μελισσοκόμου και β) τα μέτρα ασφάλειας του φορτίου και των επιβατών. Τα μελίσσια έχουν προτεραιότητα γιατί θεωρούνται «ευπαθές φορτίο»
2. Υπουργική Απόφαση Β-815/35/1997 - ΦΕΚ Β-41/27-1-1997. Μεταφορά προσώπων με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως. Τα πρόσωπα που μεταφέρονται ασχολούνται στην εκτέλεση παραγωγικών έργων, από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο εργασίας και αντίστροφα, με αυτοκίνητα που ανήκουν στην επιχείρηση. Επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών με φορτηγά αυτοκίνητα που ανήκουν στην γεωργική επιχείρηση. Στα πρόσωπα που μεταφέρονται, χορηγείται ειδικό σημείωμα από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου. Ο επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών υπολογίζεται ανάλογα των καθισμάτων που υπάρχουν στο όχημα, λαμβανομένου ως ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος για κάθε επιβάτη τα 40 cm. Το γινόμενο του αριθμού των επιβατών επί 70 θα πρέπει να είναι ίσο ή μικρότερο του ωφελίμου φορτίου του αυτοκινήτου.
3. 1. ΚΥΑ Α1/οικ.18764/670/2017 - ΦΕΚ 1065/Β/28-3-2017. Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών, στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης»και δήλωση ΟΣΔΕ. Εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν προκύπτει από την ανωτέρω βεβαίωση, υποβάλλεται αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση
4. Υ.Α. Α2/29542/5347/ΦΕΚ 707/5-9-1991 (διατάξεις Ν. 1959/91). Χορηγείται άδειας μικτού βάρους <4 τόνων σε μελισσοκόμο, του οποίου το 50% των εισοδημάτων και του χρόνου απασχόλησης προέρχεται από τη μελισσοκομία. Το μεταφερόμενο φορτίο με το ΦΙΧ πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σ’ αυτόν που εκδόθηκε η άδεια. Οδηγείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο της επιχείρησης ή από μέλη της οικογ. Η άδεια αναγράφει τι ακριβώς μπορεί να μεταφέρεται με το ΦΙΧ. Έκδοση άδειας γίνεται σε Νομαρχιακό επίπεδο. Απαιτείται βεβαίωση για τα μελίσσια από τη Διεύθυνση Γεωργίας καθώς και δήλωση εισοδημάτων από την εφορία. Για ΦΙΧ <4 τ. εκδίδεται μόνο μια άδεια ενώ για ΦΙΧ >4 τ. μπορούν να εκδοθούν περισσότερες άδειες/ιδιοκτήτη. Επιτρέπεται η προσάρτηση ρυμουλκούμενου οχήματος στο ΦΙΧ εφόσον τα προβλεπόμενα ύψη των ακαθάριστων εσόδων υπολογίζονται επί στου συνολικού βάρους του συρμού. Καταβάλλεται σχετική εισφορά που αντιστοιχεί στο επί πλέον μικρό βάρος. Εάν το ρυμουλκούμενο έχει βάρος <750 kg αρκεί η άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ. Εάν είναι >750 Kg απαιτείται άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε.
5. Λεπτομέρειες Εφαρμογής των Καθεστώτων Ενίσχυσης της ΚΥΑ 532/03. Απόφαση 258394/6485/25-7-2003. Στις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις ενισχύεται η αγορά ΦΙΧ 4-8 τόνους μικτού βάρους για την μετακίνηση των κυψελών. Απαραίτητες προϋποθέσεις, είναι η ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, η άσκηση μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον επί τριετία (μελισσοκομικό βιβλιάριο) και η κατοχή τουλάχιστον 200 μελισσιών .
6. ΦΕΚ 123/ΤΑ/5-8-1991, Νόμος 1959/21. Άδειες κυκλοφορίας Μ.Β. πάνω από 4 τόνους σε δημόσιους υπαλλήλους εφόσον έχουν στο όνομά τους γεωργική επιχείρηση για τις ανάγκες της οποίας απαιτείται ΦΙΧ.
7. ΥπΑΑΤ 280003/9962/23-7-2004 . Όσοι μελισσοκόμοι έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Βελτίωσης και επιδοτήθηκαν για ΦΙΧ μικτού βάρους 4-8 τόνων και επιθυμούν να αγοράσουν μεγαλύτερο, μπορούν να το κάνουν χωρίς όμως να διαφοροποιείται το ύψος της ενίσχυσης.
8. ΦΕΚ 255/Α/17-10-2005. Ν. 33999. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκίνητα μέχρι 12 τόνοι στους έχοντες μελισσοκομικές επιχειρήσεις χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίηση των ακαθάριστων εσόδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991.
9. Απόφαση Α2/58553/2961/30.10.2015. Είναι δυνατή η ταξινόμηση ΦΙΧ και άνω των 4 τόνων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
10. N 3887/2010 (ΦΕΚ 174/30-9-2010) Αφορά φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) τα οποία είναι εφοδιασμένα με άδεια που επιτρέπει να εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Η αρχική αποβίβαση ήταν η απαγόρευση μεταβίβασης από 27-01-2022, αργότερα ακυρώθηκε μέχρι να εκδοθεί νέα νομοθετική ρύθμιση. Προσοχή στην αγορά φορτηγών μελισσοκομικών οχημάτων φροντίστε να πληρούν το πρότυπο μέτρησης εκπομπών ρύπων euro 4 και άνω (ταξινόμηση μετά το 2005).

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas