Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΝΟΜΟΣ 1300/82 ΦΕΚ129/13-10-1982 ΓΙΑ ΖΩΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ


Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας.
Νόμος υπ’ αριθ. 1300/82 ΦΕΚ/129/Τ.Α./13-10-1982 του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Άρθρο 1
1. (Ζωοκλοπή). Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 20.000 έως 1.000.000 δραχμών (σε ευρώ 59 έως 3000).τιμωρείται η κλοπή ίππων, ημιόνων, βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους.
2. (Ζωοκτονία). Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται η θανάτωση, με πρόθεση, ζώων της προηγούμενης παραγράφου καθώς και η καταστροφή η βλάβη κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους.
3.Αν η πράξη της ζωοκλοπής ή της ζωοκτονίας έχει ως αντικείμενο ζώα που βρίσκονται στον περίβολο ή σε στεγασμένο χώρο της οικίας του ιδιοκτήτη τους ή σε ειδικό για τη φύλαξη αυτών περιφραγμένο χώρο ή αν τα ζώα χρησιμοποιούνται για τη διατροφή της οικογένειας του ιδιοκτήτη τους επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

Άρθρο 2
Αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, η ζωοκλοπή ή η ζωοκτονία τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή 50.000 έως 1.000.000 δραχμών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν έγινε από δύο ή περισσότερα άτομα, από κοινού.
β) Αν κατά τη τέλεση της πράξης χρησιμοποιήθηκε βία ή απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή έγινε χρήση των μέσων αυτών για τη διατήρηση της κατοχής των κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων.
γ) Αν ο δράστης ( αυτουργός ή συμμέτοχος) οπλοφορούσε.
δ) Αν ο δράστης είναι κρεοπώλης, εστιάτορας, διευθυντής ξενοδοχείου και δημοσίων γενικά κέντρων ή άλλος επαγγελματίας συναφών με τα παραπάνω επαγγελμάτων.
Άρθρο 3
1. Με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού τιμωρείται όποιος, με πρόθεση, κρύβει, αγοράζει, παίρνει ως ενέχυρο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δέχεται ζώα ή σφάγια ή μέρη από σφάγια που προέρχονται από ζωοκλοπή ή ζωοκτονία ή μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τους ή συνεργεί στη μεταβίβασή τους.
2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί τις παραπάνω πράξεις ως επάγγελμα, ή από συνήθεια, ή η ζημιά που προκλήθηκε στον παθόντα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τότε επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 2 αυτού του Νόμου.
3. Ζώα που προέρχονται από ζωοκλοπή κατάσχονται και αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, προσωρινά από την Αστυνομική Αρχή και οριστικά ύστερα από απόφαση του Εισαγγελέα. Αν όμως ο ιδιοκτήτης του ζώου είναι άγνωστος, το ζώο παραδίδεται για τη φύλαξη σε μεσεγγυητή και για την τύχη του αποφασίζει το Δικαστήριο.
4. Ολόκληρα τα σφάγια ή μέρη από σφάγια που προέρχονται από ζωοκλοπή ή ζωοκτονία κατάσχονται και αποδίδονται στον ιδιοκτήτη του ζώου, αν είναι γνωστός. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκποιούνται με πρόχειρο διαγωνισμό με  φροντίδα της Αστυνομικής Αρχής. Το προϊόν της εκποίησης κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δικαστήριο αποφασίζει για την τύχη του.
Άρθρο 4
1. Το αρμόδιο για την εκδίκαση της ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας Δικαστήριο, αποφασίζει υποχρεωτικά και για την αποζημίωση του παθόντα λόγω κλοπής ή θανάτωσης των ζώων του, χωρίς οποιαδήποτε προδικασία ακόμα και αν ο παθών δε δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικός ενάγων.
2. Το ίδιο δικαστήριο αποφασίζει υποχρεωτικά για τη χρηματική ικανοποίηση του παθόντα λόγω ηθικής βλάβης. Το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης δε μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο της αξίας του κλεμμένου ή θανατωμένου ζώου.
3. Οι συμμέτοχοι ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας ευθύνονται εις ολόκληρο ο καθένας με τους αυτουργούς για ολόκληρο το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης και αποζημίωσης του παθόντα, τις ενδεχόμενες αποδόσεις και τα δικαστικά έξοδα.
4. Αν τα πρόσωπα, υπό την επιμέλεια ή την εξάρτηση των οποίων βρίσκεται ο νεότερος των 17 ετών ανήλικος, παραλείψουν υπαίτια να τον εμποδίσουν από την τέλεση ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα και τις διακρίσεις που γίνονται σ΄αυτόν.
5. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση καταδίκης τους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ευθύνονται ο καθένας για ολόκληρο το της αποζημίωσης και της χρηματικής ικανοποίησης του παθόντα.

Άρθρο 5
1. Τα μεταφορικά μέσα ή ψυκτικοί χώροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας ή για τη μεταφορά κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων ή τη συντήρηση προϊόντων ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας, κατάσχονται και παραδίδονται στην πληρέστερη Τελωνειακή Αρχή για
φύλαξη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, εκτός αν η μεταφορά τους είναι δυσχερής οπότε σφραγίζονται και παραδίδονται για φύλαξη στην πληρέστερη Αστυνομική Αρχή, εφαρμόζονται δε σ΄αυτές τις περιπτώσεις οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα. Αν δε καταστεί δυνατή η ανεύρεση και η παράδοση στην Τελωνειακή Αρχή του μεταφορικού μέσου που κατασχέθηκε, τότε το δικαστήριο καθορίζει με την καταδικαστική του απόφαση την αξία του μεταφορικού μέσου, που
εισπράττεται από τον καταδικασθέντα κατά τον ΝΕΔΕ.
2. Μαζί με τα παραπάνω μεταφορικά μέσα κατάσχονται και οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτών, η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια ικανότητας οδηγού του δράστη. Αν επακολουθήσει καταδίκη, τα μεταφορικά μέσα δημοσιεύονται και εκποιούνται κατά τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα, και οι κρατικές πινακίδες, η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια ικανότητας του οδηγού του δράστη αφαιρούνται και στέλνονται για κύρωση στην υπηρεσία που τις χορήγησε.
3. Η αφαίρεση και η ακύρωση των παραπάνω αδειών αποτελεί κώλυμα για τη για τη χορήγηση νέας άδειας, πριν περάσει τριετία από την έκτιση της ποινής. Σε περίπτωση υποτροπής το κώλυμα είναι ισόβιο.
4. Αν η ζωοκλοπή, η ζωοκτονία, ή η αποδοχή και η διάθεση προϊόντων ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας έγινε από κρεοπώλες, εστιάτορες διευθυντές Ξενοδοχείων και δημόσιων γενικά κέντρων ή άλλους επαγγελματίες συναφών με τα παραπάνω επαγγελμάτων, κατά παράβαση της επαγγελματικής τους
υποχρέωσης, το Δικαστήριο, εφ΄όσον κατά του υπαίτιου απαγγέλλεται ποινή στερητική της ελευθερίας, απαγγέλλει υποχρεωτικά και ανικανότητα για άσκηση του επαγγέλματος για χρονικό διάστημα από ένα μέχρι πέντε χρόνια αν για την άσκηση αυτού απαιτείται άδεια της Αρχής. Η ανικανότητα αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την οριστική ανάκληση της σχετικής άδειας.
5. Κτηνοτροφικό δάνειο ή επιδότηση ή οικονομική ενίσχυση άλλης μορφής για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας από οποιοδήποτε φορέα ή φορολογική απαλλαγή, δε χορηγείται στον καταδικαζόμενο για ζωοκλοπή ή ζωοκτονία από το Κράτος πριν περάσουν τρία χρόνια από την έκτιση της ποινής. Μετά δε την τελεσίδικη καταδίκη κηρύσσονται ληξιπρόθεσμες όλες οι οφειλές του καταδικαζόμενου προς τους κρατικούς φορείς ή τράπεζες. Οι τελεσίδικες αποφάσεις αυτές διαβιβάζονται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα στην Αγροτική Τράπεζα για την εφαρμογή των οριζόμενων στη παράγραφο αυτή.

Άρθρο 6
1. Η ζωοκλοπή και η ζωοκτονία διώκονται σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτα. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των αδικημάτων του άρθρου 2 είναι το Πενταμελές Εφετείο.
2. Η καταδίκη για ζωοκλοπή ή ζωοκτονία επισύρει και την αποστέρηση των δικαιωμάτων που περιέχονται στα άρθρα 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
3. Ο καταδικαζόμενος για ζωοκλοπή ή για ζωοκτονία δικαιούται να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης μόνο αν καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τουλάχιστο ενός έτους, χωρίς και να αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. Η ασκηθείσα έφεση εκδικάζεται εντός τετραμήνου από την άσκησή της.
4. Η στερητική της ελευθερίας ποινή για ζωοκλοπή ή ζωοκτονία δε μετατρέπεται σε χρηματική και εκτίεται εκτός της Εφετειακής Περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή καταγωγής του καταδικασμένου.
5. Στους καταδικαζόμενους για ζωοκλοπή ή ζωοκτονία επιβάλλεται από το δικαστήριο και η ποινή της εκτόπισης εκτός της Εφετειακής Περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή καταγωγής τους, για χρονικό διάστημα από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια. Σε περίπτωση υποτροπής η εκτόπιση μπορεί να φτάσει μέχρι 4 χρόνια.

Άρθρο 7
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών τιμωρείται όποιος με πρόθεση ακρωτηριάζει ή με άλλο τρόπο βλάπτει ξένα ζώα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση ακρωτηριασμού ή βλάβης ζώων

Άρθρο 8
1. Στα εγκλήματα της ζωοκλοπής και της ζωοκτονίας όλοι οι αρμόδιοι για την ανάκριση υπάλληλοι κάνουν τις οριζόμενες από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ανακριτικές πράξεις και χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέα, στον οποίο όμως υποβάλλουν τη δικογραφία χωρίς υπαίτια βραδύτητα.
2. Η ανάκριση για τα παραπάνω εγκλήματα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα περιέλθει η δικογραφία στον ανακριτή. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα με κοινή Πράξη του Προέδρου και του Εισαγγελέα Εφετών.
3. Η εκδίκαση των υποθέσεων προσδιορίζεται το πολύ ένα μήνα μετά την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο και οι προθεσμίες κλήτευσης στο ακροατήριο και οι προθεσμίες κλήτευσης στο ακροατήριο συντέμνονται στο μισό.
Άρθρο 9
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και απώλεια του δικαιώματος για χρηματική ικανοποίηση τιμωρείται ο κάτοχος του ζώου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του νόμου αυτού ο οποίος δε καταγγέλλει στην αρμόδια Αρχή μέσα σε 24 ώρες από τη διαπίστωση της τη ζωοκλοπή ή ζωοκτονία που έγινε σε βάρος του.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστο δύο μηνών τιμωρείται ο παθών και ο δράστης ζωοκλοπής και ζωοκτονίας, αν συμβιβαστούν με σκοπό τη συγκάλυψη του εγκλήματος.
3. Με ποινή φυλακίσεως τιμωρείται όποιος μεσιτεύει, διευκολύνει παντοιοτρόπως ή υποδεικνύει στο ζωοκλέφτη τον τρόπο, τον τόπο ή τα μέσα της ζωοκλοπής ή του συμβιβασμού με τον παθόντα.

Επομένως, βασικό μέλημα του μελισσοκόμου, ο οποίος θα υποστεί ζωοκλοπή, είναι άσκηση μήνυσης κατά αγνώστων δραστών άμεσα, τη στιγμή που θα διαπιστώσει την αφαίρεση των μελισσοσμηνών του στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

Ενισχυτικά της μήνυσης που θα ασκηθεί, είναι και κάποια στοιχεία που μπορούν να έχουν προβλέψει οι μελισσοκόμοι και να έχουν στα χέρια τους.
Όπως:
α) με την τοποθέτηση των μελισσοσμηνών να έχει φωτογραφηθεί ο χώρος εναπόθεσης. Η διαδικασία αυτή είναι εύκολη μια και όλα τα κινητά τηλέφωνα έχουν πλέον φωτογραφική κάμερα.
β)Επίσης θα πρέπει να φωτογραφηθεί ο ίδιος χώρος άμεσα σε περίπτωση που παρατηρηθεί η κλοπή μελισσιών ώστε οι φωτογραφίες αυτές να αποτελέσουν στοιχεία μελλοντικής δικογραφίας που θα σχηματιστεί
γ) Επίσης, θα πρέπει να φωτογραφηθούν στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο από ίχνη τροχών αυτοκινήτων κλπ τα οποία και αυτά μπορούν να βοηθήσουν αργότερα στην καταδίκη του δράστη. Οι φωτογραφίες αυτές θα πρέπει να κατατίθενται σε αντίγραφα και αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου μεζί με την μήνυση κατ΄αγνώστων που ασκεί ο μελισσοκόμος.
δ) Σε περίπτωση που εντοπιστεί ο δράστης, καλό είναι να φωτογραφίζεται και ο χώρος που έχουν βρεθεί τα κλεμμένα μελίσσια (το μελισσομάντρι γενικά και τα κλαπέντα μελισσοσμήνη).
ε) Θα πρέπει οι μελισσοκόμοι να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους, να συζητηθούν τα κρούσματα που παρουσιάζονται, στους τοπικούς συλλόγους τους αλλά και στο χώρο που δραστηριοποιούνται και ενεργούν με το αίσθημα αλλληλεγγύης για την καλύτερη προστασία του  επαγγέλματος του μελισσοκόμου και της περιουσίας τους.
Άρθρο 10
1. Με αστυνομικές διατάξεις καθορίζονται οι υποχρεώσεις των κατόχων ζώων και ποιμνίων ιδίως σε ότι αφορά τον εφοδιασμό τους με πιστοποιητικό κατοχής των ζώων, την επιτήρηση των ποιμνίων και την διακίνησή τους κατά τους θερινούς μήνες στις χειμερινές βοσκές και αντίστροφα, τον τόπο και τον τρόπο τήρησης εγγράφων στοιχείων για την αυξομείωση των ποιμνίων, τον τρόπο μεταβίβασης των ζώων και τον τόπο σφαγής αυτών όπου δεν υπάρχουν ή δε λειτουργούν μόνιμα σφαγεία.
2. Με αστυνομικές διατάξεις καθορίζονται επίσης ο τρόπος και ο χρόνος σήμανσης των ζώων, όπως και άλλες σχετικές με τη σήμανση λεπτομέρειες σε περιοχές που κρίνεται το μέτρο αυτό απαραίτητο. Η σήμανση γίνεται με με φροντίδα των Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους και όργανα της Αγροφυλακής, ή της Χωροφυλακής ή και ιδιώτες εάν αυτό είναι αναγκαίο.
3. Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών και μέσων σήμανσης βαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό.
4. Όποιοι παραβαίνουν τις παραπάνω αστυνομικές διατάξεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas